UZMANĪBU!

Lai aplūkotu Jūsu dzīvojamās mājas 2012.gada tāmes (pielikums Nr.2 un pielikums Nr.3), nepieciešams ievadīt klienta personīgo rēķinu, kurš ir norādīts SIA "DDzKSU" rēķinos (rēķ. līdz 01.11.2011. ).

ВНИМАНИЕ!

Для ознакомления со сметами на 2012 год по Вашему дому (pielikums Nr.2 un pielikums Nr.3) необходимо ввести номер персонального счёта (personīgo rēķinu) , который указан в счетах SIA "DDzKSU" (счета до 01.11.2011 ).

IEDZĪVOTĀJU  IEVĒRĪBAI

          CIENĪJĀMIE IEDZĪVOTĀJI, PAMATOJOTIES UZ 2008.GADA 9.DECEMBRA MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM Nr. 1014    25.P. („Katru gadu, līdz 1.aprīlim pārvaldnieks nosūta dzīvokļu īpašniekiem paziņojumu, norādot laiku un vietu, kur var iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.Pielikums).Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma pārvaldnieks minēto pārskatu rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam)”SIA „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMBNIECĪBAS UZŅĒMUMS”  PAZIŅO, KA AR PĀRSKATU PAR 2011.GADĀ IEKASĒTO UN IZLIETOTO MAKSU PAR DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANU UN APSAIMNIEKOŠANU  (4.PIELIKUMS)  DZĪVOKĻA  ĪPAŠNIEKI  VAR IEPAZĪTIES  SĀKOT AR 2012.GADA 15.APRĪLI  INTERNETA MĀJAS LAPĀ  www.dzksu.lv , VAI PĒC RAKSTISKA IESNIEGUMA.

Ar cieņu,
SIA „DDzKSU” administrācija

Tālrunis izziņām  65407272  

К СВЕДЕНИЮ ЖИЛЬЦОВ

            УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРАВИЛАМИ КАБИНЕТА МИНИСТРА № 1014 ОТ 09.12.2008. („ежегодно, до 1 апреля управляющий направляет собственникам квартир сообщение с указанием времени и места, где можно ознакомиться с отчетом о собранной в предыдущем календарном году и израсходованной плате за управление жилым домом и ведение его хозяйства (приложение 4). По просьбе собственника квартиры управляющий письменно направляет упомянутый отчет соответствующему собственнику квартиры”)   SIA „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMBNIECĪBAS UZŅĒMUMS”  СООБЩАЕТ, ЧТО С ОТЧЕТОМ О СОБРАННОЙ В 2011 ГОДУ И ИЗРАСХОДОВАННОЙ ПЛАТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ДОМОМ И ВЕДЕНИЕ ЕГО ХОЗЯЙСТВА (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НАЧИНАЯ С 15 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА НА САЙТЕ www.dzksu.lv, ИЛИ ПОДАВ ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  SIA „DDzKSU”

С  уважением,
Администрация SIA “DDzKSU”

Телефон для справок 65407272